ادمهای ظریف

یاد بدهید به خودتان بی حوصله بودن را...

اصلا یک وقت بگذارید برای بی حوصله بودن، برای جواب ندادن ، برای در نیاوردن لباس های چرک...

وقت بگذارید برای آرام شدنتان، برای زل زدن به سقف، برای حرف زدن با تابلوی روبه رویتان...

تلفن را از برق بکشید، پرده را روی سر پنجره بیاندازید، چای دم شده ی دیروز را بنوشید، در مغزتان را قفل کنید و قلبتان را پلمپ...

برای چند روز، برای چند ساعت...

آدم ها ظرفیت همیشه خوب بودن را ندارند، با باریدن گاه به گاه از سیل جلوگیری کنید...

/ 0 نظر / 43 بازدید